Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Temp-Team har alltid mennesket i fokus

ÅPENHETSLOVEN - REDEGJØRELSE FOR JUHLER GROUP NORGE AS

Formålet med våre aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven er å kartlegge, forhindre og begrense mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både fra vår egen virksomhet og fra våre leverandører.

Denne redegjørelsen gjelder for alle enheter i Juhler Group Norge AS ihht Åpenhetsloven §3 a og beskriver hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderinger er gjennomført i tråd med og planlagt gjennomført i tråd med kravene i § 5 a.

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er en integrert del av vår virksomhet. I 2013 valgte vi å inngå i UN Global Compact og anvender deres 10 prinsipper for et ansvarlig næringsliv som rammeverk for hvordan vi sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Vår siste rapport til UN Global Compact finner du her: Les Juhler Groups bærekraftsrapport for 2021.

Våre etiske retningslinjer beskriver våre klare verdier og tydelige prinsipper for hvilken adferd vi ønsker å utvise som selskap og blant våre ansatte.

Selskapet har etablert en varslingsrutine som ivaretar norsk lov og er tilgjengelig både for våre interne og utleide medarbeidere. I rutinen fremgår tydelig en oppfordring til varsling, hvilke saker det kan varsles om, hvem det kan varsles til, anonymitet, saksbehandling osv..

Kartlegging av risiko i egen virksomhet

Ettersom vår hovedvirksomhet er knyttet til rekruttering og utleie av personell føler vi et særlig ansvar knyttet til anstendige arbeidsforhold forstått som; menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, HMS og levelønn.

Disse forholdene er strengt ivaretatt innenfor norsk lovverk, spesielt i form av arbeidsmiljøloven, herunder vikarbyrådirektivet.

Selskapet har etablerte rutiner for å sikre at ansatte får riktig lønn, forhindre diskriminering og sørge for at HMS ivaretas. Vi rapporter eventuelle avvik månedlig i forbindelse med våre ledermøter og gjennomfører interne revisjoner to ganger per år. Gjennom vårt medlemskap i NHO gjennomfører vi eksterne revisjoner hvert annet år som «Revidert arbeidsgiver».

Kartlegging av risiko blant leverandører

Kartlegging av våre leverandører skal gjennomføres årlig. I undersøkelsen kartlegger vi våre leverandørers rutiner og ber dem bekrefte at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves i egen bedrift og blant deres leverandører.  Vi stiller også spørsmål for å avdekke risiko for brudd på disse forholdene både i egen bedrift og blant deres leverandører. Basert på undersøkelsen vil vi kontakte leverandører som avgir utilfredsstillende svar eller hvor det avdekkes særlig risiko.

Hovedhensikten er å kartlegge risiko samt å påvirke våre leverandører i en positiv retning på dette viktige området.

Risikovurdering

I vår kartlegging har vi ikke avdekket vesentlige risikopunkter internt, utover de som kan oppstå som følge av vår virksomhet og som våre rutiner er ment å forhindre og begrense.

Blant våre leverandører vil vi løpende vurdere risiko etter hvert som vi mottar informasjon fra dem. Ettersom våre leverandører i hovedsak er norske selskaper som leverer ulike administrative tjenester vurderer vi risikoen generelt som lav. Vi vil imidlertid ha et særlig fokus på oppfølging av leverandører som leverer ulike former for produkter (for eksempel profileringsartikler) som ofte produseres i land hvor risikoen anses å være høyere. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som avdekkes gjennom aktsomhetsvurderinger vil dokumenteres og kartlegges, og danner grunnlaget for en handlingsplan mot den aktuelle leverandøren. I forbindelse med årets kartlegging har vi foreløpig ikke avdekket brudd eller negative konsekvenser.

Tiltak og forventede resultater - handlingsplan

Hvis det avdekkes brudd eller negative konsekvenser vil det iverksettes tiltak for å stanse eller begrense disse. Disse vil dokumenteres sammen med resultatene man ønsker å oppnå. Når tiltak er gjennomført vil resultatene av disse dokumenteres.

Kontaktinformasjon og ansvarlig

Spørsmål kan rettes til post@temp-team.no. Vi vil besvare forespørsler innen tre uker fra vi har mottatt din henvendelse.

Ansvarlig hos Juhler Group Norge AS er HR- og administrasjonssjef Hanne Setten Johansen.