HVA ER REVIDERT ARBEIDSGIVER?

Revidert Arbeidsgiver er en revisjonsordning på sentrale deler av arbeidsgiveransvaret. Ordningen dokumenterer TEMP-TEAM sin ryddighet som arbeidsgiver samtidig som den bidrar til vårt kontinuerlige arbeid med kvalitet på dette felt. Fra 2017 vil Revidert Arbeidsgiver være obligatorisk for alle bemanningsbedrifter som er medlem i NHO Service.

Tilliten til ordningen styrkes ved at bemanningsbedriften underlegger seg ekstern og uavhengig revisjon av godkjente revisorer.

HVORFOR REVIDERT ARBEIDSGIVER?

Som en følge av politiske debatt, økt regulering av bransjen og eksponering av uheldig praksis hos enkelte bemanningsaktører har det å være en god arbeidsgiver blitt stadig tyngre vektlagt som et selvstendig kvalitetskriterium når man skal velge bemanningsbyrå. En ryddig arbeidsgiver er attraktiv for de beste arbeidstakerne samtidig som kundene er opptatt av å ivareta et best mulig omdømme. I en konkurransesituasjon er det derfor viktig å kunne dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver.

Samtidig som det å være en Revidert Arbeidsgiver kan gi konkurransefortrinn, vil jevnlig revisjon av etterlevelsen av sentrale arbeidsmiljøregler bidra til bemanningsbedriftens kontinuerlige kvalitetsarbeid..

ET REVISJONSVERKTØY SOM SIKRER ET PROFESJONELT ARBEIDSGIVERANSVAR

Gjennom revisjonen får bemanningsvirksomhetens øverste leder eksterne tilbakemeldinger om hvordan virksomhetens arbeidsgiveransvar utøves i praksis. Kontrollpunktene er tuftet på rutiner og tilfeldige stikkprøver som skal avdekke om rutinene følges. Før revisjon stilles det krav om at det foretas en selvevaluering. Dette har en dobbel funksjon ved at det bidrar til kompetanseutvikling i virksomheten og at man bidrar til mer effektiv ekstern revisjon.

KRAV TIL REVISOR

Revisjonen skal gjennomføres av selskap eller personer som er pålagt profesjons ansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig fagkompetanse til å gjennomføre kontrollen. Revisor skal klareres av NHO Service før revisjonen.

HVA REVIDERES?

Følgende forhold revideres:

  • Ansettelseskontrakter
  • Vurdering av risikoforhold hos innleier
  • Avklart ansvar for HMS
  • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
  • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
  • Sykepenger
  • Oppfølgning av langtidssykemeldte
  • Stillingsvernet

Les mer om Revidert arbeidsgiver her:: www.revidertarbeidsgiver.no

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE

Kontakt oss via skjemaet, eller ring 07030