LURER DU PÅ HVORDAN VI KAN BISTÅ MED INNLEIE ETTER LOVENDRINGENE SOM TRER I KRAFT 1.APRIL 2023?

Det har vært skrevet en del i media siste året om nye regler for innleie fra bemanningsbyrå, men ikke alt har vært like presist. Hensikten med informasjonen her er ikke å gi en fullstendig gjengivelse av lovverket, men å belyse hovedtrekkene i endringene og hvordan Temp-Team kan bistå din bedrift med behovet for både fast og midlertidig arbeidskraft.


KORT OM ENDRINGENE

Retten til å ansette midlertidig eller leie inn medarbeidere fra bemanningsbyrå er i dag lik. Fra 01.04.23 vil bedrifters adgang til å leie inn begrenses noe, ved at det ikke lenger vil være generell anledning til å leie inn fra bemanningsbyrå for å utføre arbeid av såkalt "midlertidig karakter" (med overgangsordning frem til 01.07.23).

Bedrifter som har en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett, kan inngå avtale med sine tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie utover de begrensningene som ligger i lovverket, dersom visse vilkår er oppfylt.

Det er kun når det gjelder innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold at det innføres et absolutt forbud fra 01.04.23, med overgangsregler.


DET ER ALTSÅ FORTSATT LOV Å LEIE INN FRA BEMANNINGSBYRÅ

Det er ingen endringer i mulighetene for å leie inn arbeidstakere i forbindelse med vikariater. De tradisjonelle vikariatene er typisk i en navngitt arbeidstakers fravær (ved sykdom, ferieavvikling eller permisjoner for å nevne noen eksempler), men det er ikke nødvendig at vikariatet er for bestemte personer. Det kan også leies inn til vikariater for ikke-navngitte personer, eksempelvis ved ferieavvikling hvor det ene fraværet avløser det andre.

Det kan være vanskelig å finne den mest kvalifiserte kandidaten som skal passe inn i din bedrift på kort tid. Det vil da være mulig å leie inn fra bemanningsbyrå i en ledig stilling i påvente av ansettelse av riktig kandidat, eller mens man venter på at nyansatt kan tiltre stillingen. Det må være en realitet i at man forsøker å ansette noen i den ledige stillingen.

Er det behov for spesialkompetanse bedriften i dag ikke besitter internt, kan dere også leie inn dette i en tidsbegrenset periode. Eksempelvis en prosjektleder som skal implementere et CRM-system, intranett eller lignende. Tilsvarende kan selvsagt også gjelde innenfor fagområder som Marked, Økonomi, HR, Salg osv.


VI HAR LØSNINGENE FOR Å DEKKE DINE MIDLERTIDIGE OG FASTE BEMANNINGSBEHOV

Temp-Team er en erfaren leverandør som tilbyr et komplett sett av tjenester for å dekke våre kunders behov for arbeidskraft uavhengig om det er permanent eller midlertidig.

I arbeidet for et ryddig arbeidsliv er vi aktivt medlem i NHO, godkjent som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet og sertifisert som «Revidert Arbeidsgiver».

 LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE